کمپ نمایشی

این کمپ که هدف آن بالا بردن سطح اسکیت کردن بازیکنان ایرانی می باشد برای اولین بار در ایران به میزبانی مجموعه ورزشی هایپر اسکیت برگزار می گردد که شامل ۲ساعت کلاس اسکیت ، ۱ ساعت کلاس باله و ۱ساعت بدن سازی مخصوص به اسکیت است.


Group (A)
کسانی که میتوانند پرشهای دو دور را انجام بدهند Axel کسانی که میتوانند حرکت اکسل را انجام دهند -تمرین روی حرکت double axel و پرش های سه دور -تمرین روی مهارت اسکیت کردن
Group (B)
-کسانی که بتوانند پرشهای یک دور را انجام بدهند -تمرین روی حرکت Axel و پرشهای دو دور -تمرین روی مهارت اسکیت کردن
Group(C)
کسانی که میتوانند- پرشهای دو دور را انجام بدهند Axel کسانی که میتوانند حرکت اکسل را انجام دهند تمرین روی حرکت double axel و پرش های سه دور تمرین روی مهارت اسکیت کردن

Group(A)
 کسانی که میتوانند-
پرشهای دو دور را انجام بدهند
Axel کسانی که میتوانند حرکت اکسل را انجام دهند
-تمرین روی حرکت double axel و پرش های سه دور
-تمرین روی مهارت اسکیت کردن

Group (B)
-کسانی که بتوانند پرشهای یک دور را انجام بدهند
-تمرین روی حرکت Axel و پرشهای دو دور
-تمرین روی مهارت اسکیت کردن
 

Group (C)
-اسکیت بازهای تازه کار
-تمرین روی مهارت اسکیت کردن
هزینه کلاسها برای
جدول کمپ اسکیت هنری